Zasady rekrutacji uczniów do Gimnazjum nr 6 w Tarnowie Drukuj Email

 

Szczegółowe informacje dostępne są w plikach do pobrania.Uwaga kandydaci do oddziałów dwujęzycznych w Gimnazjum nr 6!

Wydłuża się do dnia 23 maja 2016r.

(data przystąpienia do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w G6)

termin złożenia wniosku o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych,

zgodnie z decyzją MKO.

Rekrutacja do Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie w roku 2016/2017

Drodzy uczniowie klas VI 

MKO dzp Gwarantujemy:
  • wysoki poziom kształcenia, zapewniający udany start do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa i rzetelną opiekę, dzięki przyjętej koncepcji wychowania,
  • rozwój zdolności i zainteresowań w oparciu o system doradztwa zawodowego i ciekawą ofertę zajęć dodatkowych,
  • indywidualną rzetelną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która umożliwia realizację marzeń i przezwyciężanie barier,
  • silne wsparcie inicjatyw uczniowskich, różnorodnej aktywności młodzieży na rzecz szkoły i innych.

Wybierz Gimnazjum nr 6! Poleć G6 innym! 
     Razem możemy wiele!

Zapraszamy do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatów do Gimnazjum nr 6.


  Tworzy się 3 oddziały ogólne klas pierwszych:
I Oddział z edukacją polonistyczno-historyczną w formie zajęć dodatkowych teatralnych i filmowych rozwijających zainteresowania. Zajęcia prowadzone są w oparciu o własne programy.
Pierwszy język obcy: angielski; drugi język obcy: francuski realizowany w formie innowacji programowej w wymiarze do 4 godz.  lub niemiecki,
II Oddział z edukacją sportowo-turystyczną w formie zajęć dodatkowych z piłki siatkowej chłopców i dziewcząt oraz krajoznawstwa rozwijających zainteresowania. Zajęcia sportowo-turystyczne prowadzone są w oparciu o programy własne.
Pierwszy język obcy: angielski; drugi język obcy: niemiecki lub francuski,
III Oddział z edukacją matematyczno–informatyczną w formie zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania. Zajęcia z informatyki prowadzone są w oparciu o program własny.
Pierwszy język obcy: angielski; drugi język obcy: niemiecki  lub francuski,
  Tworzy się 2 oddziały dwujęzyczne:
 

Oddziały te realizują rozszerzoną edukacją biologiczną i geograficzną oraz z zakresu j.angielskiego  (5 godz/tyg.) w oparciu o innowacyjne programy nauczania.

Nauczanie dwujęzyczne biologii i geografii ogólnej prowadzone jest w dwóch językach: polskim i angielskim.

Drugi język obcy: niemiecki lub francuski.
  Terminarz:  

1  a)

Od 11 kwietnia 2016r.-10 czerwca 2016r., do godz. 15.30  - złożenie w G6 dokumentów: Zgłoszenie lub Wniosek,  z Załącznikiem nr 3 Oświadczenie - preferencja do oddziałów ogólnych.

  b)

Od 11 kwietnia 2016r. do 2 maja 2016r., godz. 15.00   - złożenie w G6 dokumentów:  Wniosek,  z Załącznikiem nr 3 Oświadczenie  - do oddziału dwujęzycznego.

2  

23 maja 2016r. godz. 14.00 - sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziału dwujęzycznego.

3  

30 maja 2016r.  -  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

4  

Od 24 do 28 czerwca 2016r., do godz. 15.00 - dostarczenie do gimnazjum oryginału świadectwa ukończenia SP oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu w klasie VI SP.

5  

Do 30 czerwca 2016r., godz.15.00 – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych przez kandydata dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryterium ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

6  

1 lipca 2016r. godz.15.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie:

    a)     Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas I,
    b)     Listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klas I.
7  

Od 7 lipca godz.15.00  – ostateczne potwierdzenie przez rodzica(prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum.

8  

8 lipca 2016r.,godz.12.00  - podanie do publicznej wiadomości List kandydatów przyjętych do G6 i do poszczególnych oddziałów oraz Listy kandydatów nieprzyjętych do G6.

9   Postępowanie uzupełniające:
  a)

od 8 do 12 lipca - złożenie w G6 dokumentów: Zgłoszenie lub Wniosek,  z Załącznikiem nr 3 Oświadczenie (preferencja do oddziałów),

  b)

13 lipca, godz. 9.00 - sprawdzian uzdolnień kierunkowych do oddziału dwujęzycznego,

  c)

      14 lipca, godz. 12.00  - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, 

  d)

21 lipca – weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną złożonych przez kandydata dokumentów potwierdzających spełnienie warunków lub kryterium ustalonych w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy, 

  e)

     5 sierpnia, godz.15.00  – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego w formie:

·       Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas I, 

·       Listy kandydatów niezakwalifikowanych do oddziałów klas I.

  f)

Do 9 sierpnia, godz.15.00 - potwierdzenie przez rodzica(prawnego opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do gimnazjum,

  g)

10 sierpnia, godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości Listy kandydatów przyjętych do G6 i do poszczególnych oddziałów oraz Listy kandydatów nieprzyjętych do G6.