Organizacja Szkoły PDF Drukuj Email

Gimn


Gim   

                     Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie funkcjonuje od 1999 r. Od 2002 r. zajmuje nowy, piękny budynek usytuowany w otoczeniu zieleni i obiektów sportowych w dzielnicy miasta Tarnowa - Krzyżu. Gimnazjum, w zamyśle szkoła środowiskowa odpowiadająca potrzebom dzielnicy, szybko stała się placówką edukacyjną otwartą również na młodzież spoza jej obwodu, a nawet z sąsiednich gmin.

       

     Nowatorskie zarządzanie i baza szkoły to podstawa realizacji atrakcyjnej oferty edukacyjnej, na którą składają się:

 • nauczanie j. obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, jako języków obowiązkowych i dodatkowych – realizowanych w wymiarze podstawowym lub rozszerzonym,
 • nauczanie dwujęzyczne wybranych przedmiotów obowiązkowych: biologii i geografii ogólnej w oparciu o innowacyjne własne programy; nauczanie j. angielskiego w wymiarze rozszerzonym w oddziale dwujęzycznym,
 • wykwalifikowana, kreatywna kadra pedagogiczna, mająca doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych, w tym nauczania w formie indywidualnego programu lub toku nauczania,
 • stała diagnoza poziomu kształcenia i wychowania uczniów; wykorzystywanie uzyskanych wyników do doskonalenia pracy szkoły,
 • rozwój kompetencji kluczowych oraz zdolności i zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi; dzięki umowie o współpracy z PWSZ, zainteresowani uczniowie m.in. realizują w laboratorium uczelni elementy własnego programu nauczania  chemii, mogą też poznawać smak fizyki, dzięki własnemu programowi z tego przedmiotu,
 • wysokie wyniki kształcenia, potwierdzone statystyką klasyfikowania i promowania; wysokie wyniki EG w kolejnych latach, wysoki trzyletni wskaźnik EWD,
 • bogata oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły, ciesząca się dużym zainteresowaniem uczniów: • Wolontariat • Koła: Polonistyczne, Teatralne, Młodych Romanistów, J. Angielskiego, J. Niemieckiego, Chemiczne, Matematyczne, Fizyczne, Historyczne, Biologiczne, Informatyczne • Chór • MUKS - sekcja piłki siatkowej, szermierki • Grupy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów o specjalnych potrzebach  •  Kurs: języka angielskiego  przygotowujący do międzynarodowego Egzaminu PET; języka francuskiego przygotowujący do  Egzaminu DELF 1 i 2; j. niemieckiego przygotowujący do  Egzaminu FIT in Deutsch 1i 2,
 • możliwość szerokiej działalności społecznej, obywatelskiej, patriotycznej, charytatywnej, ekologicznej, prozdrowotnej, sportowej w ramach: projektów, akcji, konkursów, imprez, zawodów szkolnych i zewnętrznych, współpracy ze stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi, środowiskiem,
 • organizacja wypoczynku w okresie zimowym i letnim w formie: obozów sportowych, białej/zielonej szkoły, krajoznawstwa, zagranicznych wycieczek edukacyjnych,
 • doskonalenie komunikacji językowej podczas: projektów zagranicznych, wymiany międzynarodowej ze szkołami z Węgier, Niemiec, wizyt studentów zagranicznych i ich praktyk w G6 z ramienia PWSZ,
 • rozwój zainteresowań i zdolności poprzez udział w projektach ogólnopolskich i małopolskich, np. Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Promująca Zdrowie, Opowiem ci o wolnej Polsce, Młodzi głosują, Diament, Skarby Małopolski

 
Osiągnięcia szkoły:

 • Wysokie wyniki kształcenia i egzaminów gimnazjalnych potwierdzone m.in. trzyletnimi wskaźnikami EWD.  Wynik EWD  osiągnięty w 2014 r. pozwala uznać G6 za szkołę sukcesu.
 • Osiągnięcia w  konkursach:
  -  27 laureatów i 120 finalistów  Małopolskich Konkursów Przedmiotowych  w latach 2006 – 2015,
  - liczne nagrodzone miejsca w konkursach wiedzy i artystycznych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz w zawodach sportowych.
 • Stypendia Prezydenta Miasta Tarnowa w liczbie 45 dla najzdolniejszych uczniów przyznane w latach 2007 - 2015.
 • Najlepszy  Fizyk (dziewczynka) Małopolski - zaszczytny tytuł nadany uczennicy G6 przez Redakcję Fotonu, specjalistycznego pisma Wydziału Fizyki UJ za uzyskanie najwyższego wyniku w Małopolskim Konkursie
  z Fizyki i Astronomii dla gimnazjalistów (2010r.).Uzyskiwanie przez uczniów Certyfikatu Uniwersytetu w Cambridge PET,  FCE z j. angielskiego oraz DELF 1 i 2 z j. francuskiego.
 • Liczny udział szkoły w programach i projektach: edukacyjnych, wychowawczych, profilaktycznych o zasięgu lokalnym, międzynarodowym.
 • Certyfikat Małopolskiej Szkoły Promującej Zdrowie.
 • Uhonorowanie G6: Listem Gratulacyjnym Marszałka Województwa Małopolskiego w 2005 r. i Listem Gratulacyjnym Wicemarszałka Województwa w 2009 r. za zajęcie wysokiego miejsca w rankingu laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych i innych w skali województwa, zaś w 2015 r. Listem Gratulacyjnym Małopolskiego Kuratora Oświaty za liczne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 • Obecnie G6 szczyci się: Tytułem Szkoły Odkrywców Talentów, Tytułem Bezpiecznej Szkoły, Tytułem  Małopolskiej Szkoły Promującej Zdrowie, Certyfikatem Szkoły bez przemocy.

 

Troska o pozytywny wizerunek i tradycję szkoły to ważny aspekt pracy wychowawczej w G6. Znakiem firmowym od lat jest m.in. wspólny dla uczniów element stroju – krawat z logo G6, a związany z nim tzw. Dzień Krawatowy,  wprowadzony został dla podkreślania wagi wydarzeń szkolnych lub świąt narodowych. Każdego roku organizowany jest Dzień Otwarty Gimnazjum, w czasie którego przyszli gimnazjaliści mają możliwość poznania szkoły. Sukcesy uczniów honorowane są przyznawanymi tytułami i nagrodami: Primus Inter Pares (nadawany za średnią powyżej 5,0 i wzorowe zachowanie), Złota Tarcza (najwyższe wyróżnienie nadawane za utrzymanie przez okres 3 lat tytułu Primus Inter Pares), Nagroda Naukowa Rady Rodziców, Tytuły: Osobowość Gimnazjum, Uczeń Roku, Sportowiec Roku, Klasa Roku itp. Ma to duże walory motywujące do pracy nad sobą i wysiłku intelektualnego, sportowego.

 G 6 wypracowało ciekawą stronę internetową www.g6t.pl , która powstała i funkcjonuje dzięki wspólnej pracy uczniów i nauczycieli. Tu można znaleźć m. in.: informacje dotyczące: organizacji szkoły, osiągnięć uczniów, aktualnych wydarzeń z życia gimnazjum, a także obejrzeć galerię zdjęć. Innym bardzo ważnym źródłem informacji nt. najważniejszych wydarzeń z życia szkoły jest Kronika G6,  prowadzona od początku istnienia Gimnazjum.

 

Wychowanie i opieka. Te wysokie efekty kształcenia nie zostałyby osiągnięte bez podporządkowania pracy szkoły priorytetowi, którym jest  budowanie właściwego klimatu szkolnego sprzyjającego nauczaniu i uczeniu się oraz wychowaniu i opiece w oparciu o ścisłą współpracę z rodzicami. W praktyce oznacza to taki sposób kierowania szkołą, by każdy: uczeń, nauczyciel, rodzic był traktowany podmiotowo, a relacje interpersonalne polegały na wzajemnym wspomaganiu się i doskonaleniu. Program Wychowawczy, jasny Kodeks Życia Szkolnego oraz  konsekwentne jego przestrzeganie przez wszystkich są gwarancją  kształtowania u uczniów postaw odpowiedzialności za własne wybory. Rzetelna wymiana informacji, integrowanie się wokół celów i konkretnych zadań, postrzeganie szkoły jako miejsce wsparcia  w wielu problemach o charakterze wychowawczym, dydaktycznym rodzinnym, socjalnym, zdrowotnym, wymiana doświadczeń przy okazji zebrań i spotkań indywidualnych, udział rodziców podczas uroczystości, konkretna wzajemna pomoc – to tylko niektóre aspekty właściwej atmosfery szkoły sprzyjającej kształtowaniu pożądanych postaw i nawyków młodzieży oraz dobrych relacji: nauczyciel- uczeń- rodzic- dyrektor.

       Gimnazjum wypracowało własną tradycję i ceremoniał na które składają się 
- posiadanie imienia i sztandaru,
- posiadanie pomnika z popiersiem Patrona szkoły,
- posiadanie miejsca upamiętniającego błogosławionego Jana Pawła II,
-wspólny dla uczniów element stroju- krawat z logo szkoły, tzw. Dzień krawatowy - wprowadzony dla podkreślenia wagi wydarzenia  
 szkolnego lub narodowego święta,
- Kronika G6, Złota Księga,
- tytuły, odznaczenia, nagrody, np.: Uczeń Roku, Matematyk Roku, Sportowiec Roku, Najbardziej Usportowiona Klasa Roku, Wybitny
  Absolwent Osobowość Roku, itp. dla   uhonorowania osiągnięć i postaw młodzieży,
 - organizowanie corocznie obozów sportowych dla uczniów j, białej/ zielonej szkoły,
- udział w akcjach charytatywnych zewnętrznych, np.: „Wielka Orkiestra...’, „Wszystkie dzieci są kochane”, szkolnych: „Podaruj innym
  radość”, współpraca z Domem Pomocy dla Dzieci i Młodzieży w Jadownikach Mokrych, Szpitalem Hematologii we Wrocławiu itp.,
  systematyczna działalność na rzecz dzielnicy i parafii m.in. paczki mikołajkowe, turnieje sportowe, obsługa uroczystościach kościelnych,                    
- akcje o charakterze obywatelskim i patriotycznym- szkolne obchody Dnia Praw Człowieka, Dzień Niebieski, Dzień Europy, Dzień Języków,
  Dzień Ziemi, Europejski Dzień  Młodzieży, Święto Niepodległości, Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej- tydzień z kokardkami, 3 Maja
  itp.,
-    prezentowanie osiągnięć młodzieży na tablicach szkolnych, podczas spotkań z rodzicami, na stronie www.g6t.pl
-  wydawanie gimnazjalnych kalendarzy, folderów, informatorów promujących szkołę,
-    pomoc socjalna dla uczniów (obiady, podręczniki, zapomogi),
-    przynależność do Diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła II itp.

 

Gimnazjum podejmuje szereg działań profilaktycznych w oparciu o diagnozę problemów młodzieży. Nadal G6 jest szkołą bezpieczną i przyjazną,  co potwierdzają rodzice, uczniowie, pracownicy, Policja, mieszkańcy dzielnicy i Tarnowa. Dotychczasowa praca szkoły i osiągnięcia wychowanków muszą cieszyć i dawać satysfakcję.