Współpraca Szkoły Drukuj Email
Współpraca Szkoły

Gimnazjum jest otwarte na szeroko rozumianą współpracę. Dzięki temu udało się przez kolejne lata utrzymać bazę szkoły na wysokim poziomie. W większości sale lekcyjne zostały wymalowane przez rodziców i z ich środków, wykonano aranżację jednej ze ścian wewnątrz budynku – dla uczczenia osoby Patrona Jana Pawła II, wymieniono daszki przed dwoma wejściami do G6. Wyposażone szkołę w nowe krzesła, stoliki, tablice, zakupiono 2 kserokopiarki cyfrowe, laptopy, szereg pomocy dydaktycznych np. fantom, sprzęt sportowy i stroje sportowe, pozyskano rzutniki multimedialne, urządzenie pełniące funkcję cyfrowej tablicy interaktywnej (dar Instytutu Francuskiego), mapy, plansze, programy multimedialne, książki itp. Udział w małopolskim programie zapewnił G6 nową pracownię informatyczną. Dzięki aktywności młodzieży w różnorodnych miejskich akcjach ekologicznych wciąż pozyskiwane są dodatkowe  środki na upiększanie zielenią otoczenia szkoły. Dbałość  personelu  niepedagogicznego o zieleń wokół szkoły, co roku procentuje nagrodami rzeczowymi w miejskim konkursie Najpiękniejszy ogród  w postaci sprzętu ogrodniczego, akcesoriów małej architektury ogrodowej. Rodzice stanowią grupę bardzo aktywnie działającą na rzecz szkoły. Tworząc własny organ – Radę Rodziców, od początku angażują się silnie w kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Współpraca  rodziców z dyrekcją i nauczycielami dotyczy zarówno opiniowania programów szkolnych jak wyżej opisanej pomocy w realizacji przyjętych przez Gimnazjum zadań. Nieodzowna jest pomoc rodziców  przy rozwiązywaniu najważniejszych problemów edukacyjnych i wychowawczych, przy organizowaniu szeroko rozumianej pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących, gromadzeniu środków na  liczne nagrody dla uczniów za wyniki w konkursach, w nauce itp. Rodzice są fundatorami corocznie przyznawanej Nagrody Naukowej za wybitne osiągnięcia ucznia w nauce. Rodzice chętnie biorą udział w imprezach szkolnych o charakterze środowiskowym, projektach, np.: Dzień Młodzieży, dzień Otwarty Gimnazjum, Dzień Języków Obcych. Wspierają współpracę międzynarodową, promują szkołę w mieście. Z inicjatywy rodziców pozyskiwane są środki - 1% Dla Naszej Szkoły - z wpłat rodziców na Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”.

Szkoła współpracuje zarówno z różnego rodzaju instytucjami, placówkami, organizacjami, jak i osobami prywatnymi. Współpraca ta ma na celu stworzenie uczniom optymalnych warunków (duchowych i materialnych)  dla zdobywania wiedzy i umiejętności.

 Jednym z organów lokalnych współdziałających ze szkołą jest Rada Osiedla Dzielnicy Krzyż. Szkoła systematycznie współpracuje z Parafią pod wezwaniem Świętego Krzyża i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnowie – Krzyżu. Uczniowie angażują się w życie wspólnoty parafialnej poprzez pomoc  w przygotowywaniu uroczystości kościelnych czy organizowanie w szkole cyklicznych uroczystości, np. „Opłatek dla seniorów”. Współpraca zaowocowała akceptacją dla wyboru na Patrona szkoły wybitnego Polaka – Papieża Jana Pawła II. Parafialny Caritas oraz ks. Proboszcz i zatrudniony ksiądz wspomagają finansowo uczniów, np. wycieczki, pomoc rzeczowa. Rada Osiedla zakupiła kserokopiarkę do użytku Gimnazjum.

Zawsze otwarte na potrzeby dzielnicy i szkoły są władze miasta Tarnowa.  Obecny, nowy budynek gimnazjum, nowoczesne wyposażenie szkoły, akceptacja dla współpracy międzynarodowej ze szkołami partnerskimi oraz dla realizowanych od lat językowych innowacji programowych, w tym w systemie dwujęzycznym, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, włączanie szkoły do różnorodnych projektów, akcji, jej pozytywna ocena - to tylko niektóre przykłady dobrej współpracy szkoły z władzami miasta, organem prowadzącym i  nadzoru pedagogicznego.

 Zadania edukacyjne gimnazjum aktywnie realizuje, m.in. we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową na mocy podpisanej od lat umowy, Instytutem Francuskim, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Agencją Narodową Programu Socrates, Polsko – Niemiecką Współpracą Młodzieży, Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w  Tarnowie, SPPT, MCDN/ODN, Centrum Animacji Społecznej Horyzonty, SZOK a także parafialnym Caritas, Fundacją Tarnowska Kropla, z innymi instytucjami , organizacjami: PCK, MOPS, Schronisko dla zwierząt, Sąd Rejonowy, Komenda Policji, Straż Miejska, Pracownia Psychoedukacji z Gliwic,  Pałac Młodzieży
w Tarnowie, biura podróży,  wydawnictwa.