Misja i Wizja Szkoły PDF Drukuj Email


Misja, wizja szkoły jako wyznacznik zarządzania strategicznego.

 

„Człowiek jest równocześnie artystą i instrumentem,

na którym wygrywa swoje życie,
 a piękno jego życia zależy od wyboru wartości, którymi żyje.

Im są one wyższe, tym piękniejsze i szczęśliwsze jest życie ”

 

Zarówno poprzednie lata funkcjonowania Gimnazjum jak i obecne pokazały, że  udało się we współpracy z innymi, stworzyć szkołę twórczą, bezpieczną, przyjazną, otwartą na potrzeby młodzieży i otwartą na świat. Sprawdziły się wprowadzone od początku
i sukcesywnie modyfikowane: koncepcja pracy Gimnazjum 6 oparta na personalistycznej koncepcji wychowania oraz model zarządzania poprzez wartości.

                            Jak ważne jest zwrócenie się w pedagogice ku personalistycznej koncepcji człowieka wyjaśniają słowa Papieża, Patrona Gimnazjum: Osoba i społeczeństwo pozostają ze sobą w relacji współzależności i wzajemności. Wszystko, cokolwiek się czyni na rzecz osoby, jest także dobrem wyświadczonym społeczeństwu, wszystko zaś, co się czyni na rzecz społeczeństwa, obraca się na pożytek osoby. Zatem, człowiek jest zawsze nade wszystko podmiotem swego działania i istnienia, nie tylko posiada świadomość własnego ja, ale też zdolność przeżywania swego ja. Człowiek będąc sprawcą czynu, spełnia równocześnie siebie.

 Wsparcie założeń funkcjonowania szkoły na wciąż aktualnej i uniwersalnej personalistycznej koncepcji wychowania, mającej swe korzenie w myśli filozoficznej Pestalozziego, od początku znalazło akceptację Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców
 i młodzieży. Wspólnie sformułowane  priorytety, stały się m.in. wyznacznikami pracy
 i rozwoju Gimnazjum 6 w kolejnych latach.  Najistotniejsze to:

1)   podmiotowe traktowanie dziecka, uznanie jego prawa  do godności,

2) preferowanie uniwersalnych wartości chrześcijańskich, wynikających  z natury człowieka, którymi są: prawda, dobro, miłość, piękno,

3)  pełne uczestnictwo nauczyciela w formowaniu uczuć, emocji,woli wychowanka, by ten - przez wszystko, co ma - bardziej, pełniej był (…),

4) dbanie o wysoki poziom wiedzy i umiejętności uczniów, przy równoczesnym   uwzględnianiu ich możliwości i potrzeb psychofizycznych,

5)  rozwijanie talentów i predyspozycji umysłowych, duchowych, fizycznych uczniów, aby zapewnić im optymalnie harmonijny rozwój
    w  zgodzie z samym sobą,

6)   tworzenie w szkole klimatu dla kształcenia, wychowania i opieki,

7)   budowanie duchowego autorytetu nauczyciela.

            Papieska interpretacja wychowania w kategoriach personalizmu chrześcijańskiego wynikająca z prawdy o człowieku oraz z poszanowania jego praw: do godności,  wolności i miłości jest gwarancją pełnej realizacji osoby ludzkiej,  tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Właśnie dlatego wychowanie do wartości uczyniono podstawą wizji Gimnazjum 6. Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym przyjętą wizję wychowania do wartości jest przekonanie, że tylko osoba kierująca się właściwym systemem wartości, jasno sformułowaną hierarchią rzeczy ważnych, może podejmować wysiłek kształcenia umysłu. Tylko osoba świadoma swoich celów życiowych odnajdywać w sobie będzie motywację do dalszej nauki, twórczej pracy nad sobą, dla siebie i na rzecz innych. W wizję Gimnazjum 6 wpisany jest więc sukces życiowy absolwenta, dzięki wyposażeniu go w takie atrybuty jak: wiedza, kreatywność, mobilność. Szkoła zatem: zmierza do  wyposażenia ucznia w takie umiejętności, które pozwolą mu wykorzystać zdobytą wiedzę i zdolności dla dobra społecznego, własnego szczęścia i samorealizacji w dorosłym życiu.           

Zaproponowany model stymulowania rozwoju ucznia poprzez wartości nie straci na znaczeniu, jeśli podstawą misji szkoły będą nadal aspekty edukacji opisane w Strategii Lizbońskiej:

·        - uczyć się, aby wiedzieć (aby zdobyć narzędzie rozumienia),

·        - uczyć się, aby działać (aby oddziaływać na swoje środowisko),

·        - uczyć się, aby żyć wspólnie (aby uczestniczyć i współpracować z innymi na wszystkich płaszczyznach działalności),

·    - uczyć się, aby być… (człowiekiem, obywatelem, tj. szanować prawa człowieka, prezentować postawy obywatelskie, osiągnąć samodzielność, gotowość do ustawicznego zdobywania wiedzy i umiejętności, kreatywność, mobilność).

 

    W wizję i misję szkoły wpisany jest model absolwenta G6. Jest to: Osoba dobrze wykształcona, która w sposób twórczy i odpowiedzialny kieruje swoim rozwojem, umie przystosować się do zmieniającej się rzeczywistości, czerpie radość z wiedzy i pracy dla dobra osobistego i społecznego. Rozumie innych ludzi, umie z nimi współpracować, jest otwarta  i tolerancyjna. Szanuje godność człowieka, uznaje  i szanuje jego prawa.

    Wyniki edukacyjne obecnych uczniów  oraz losy absolwentów Gimnazjum 6 im. Jana Pawła II najlepiej weryfikują zasadność przyjętej wizji i misji.